Trillium hagae Miyabe & Tatewaki

Distribution : Japan