Trillium apetalon Makino

Distribution : Japan (S. & C. Kuriles, Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, S.Sakhaline)

Description in Bot. Mag. Tokyo, 3:8 (1889)