Populus sp.

in China, Yunnan, Zhongdian, june 2002