Gardenia sp.

in China, Sichuan, Emei Shan, 500m, june 2002