Clematis ningjingshanica W.T.Wang

Distribution : E.Tibet (Ningjing Shan)