Clematis fasciculiflora Franchet

Distribution : SW.China (W.Guangxi, SW.Guizhou, SW.Sichuan, Yunnan), N.Myanmar, N.Vietnam