Pyrrosia lingua Farwell

in China, Sichuan, Kangding, 2650m, september 2005
Distribution : Taiwan, Japan, Ryukyu Isl., China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hongkong, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Shanghai, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), Bhutan, Tibet, Cambodia, Korea, Laos, Myanmar, Nepal, Vietnam, NE.India, Thailand

Description in Amer. Midl. Naturalist 12: 245 (1931)