Shibataea lanceifolia C.H. Hu

Distribution : China (Zhejiang, Fujian)