Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f.

in Japan, Honshu, Fuji Bamboo Garden, May 2008
Distribution : China (Zhejiang, Anhui, Fujian, Hunan)