Brachystachyum densiflorum (Rendle) Keng

Distribution : China (Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Anhui, Hubei, Guangdong)
Pictures in Japan, Honshu, Fuji, May 2008 (cultivated)