Bashania qingshengshanensis Keng. f. & Yi

Distribution : China (Sichuan)