Bambusa textilis McClure

Distribution : China (Guangdong, Guangxi, Fujian)
Pictures in Japan, Honshu, Fuji, May 2008 (cultivated)