Bambusa cornigera Mc Clure

in Japan, Honshu, Fuji, May 2008 (cultivated)
Distribution : China (Guangxi)

Description in Lingnan Univ. Sci. Bull. 9: 7 (1940)