Magnolia liliiflora Desr.

Distribution : China (Hubei, Yunnan)