Lagerstroemia x amabilis
Lagerstroemia fauriei
Lagerstroemia indica
Lagerstroemia intermedia
Lagerstroemia limii
Lagerstroemia loudoni
Lagerstroemia subcostata
Lagerstroemia tomentosa