Phlomis tuberosa L.

Distribution : Caucasus, Turkey, Siberia, Ussuri, Mongolia, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Iran, China, Armenia, Kurdistan, Asia min.