Paraphlomis foliata (Dunn) C.Y. Wu & H.W. Li subsp.montigena X.H. Guo & S.B. Zhou

Distribution : China (Anhui : Sexian, Qingliangfeng)