Isodon sp.

in China, Yunnan, N.Lijiang, june 1999