Chelonopsis moschata Miq.

Distribution : Japan ( Hokkaido, Honshu, Shikoku)