Callicarpa x shirasawana Makino

Distribution : Japan