Callicarpa shikokiana Makino

Distribution : Japan (S.Honshu, S.Shikoku, Kyushu)

Publication in Bot. Mag. (Tokyo) 18: 46 (1904)