Callicarpa membranacea Chang

Distribution : China (Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, E.Sichuan, Zhejiang)

Description in Acta Phytotax. Sin. 1: 306 (1951)