Callicarpa kwangtungensis Chun

Distribution : China (Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Yunnan, Zhejiang)