Callicarpa japonica Thunb.

Pictures 4 & 5 in South Korea, Gayasan, September 2011
Pictures 6 & 7 in Japan, Honshu, Ofuna, May 2008
Distribution : Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu), Korea, Taiwan, China (Anhui, Guizhou, Hebei, W.Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shandong, E.Sichuan, Zhejiang)