Callicarpa dichotoma (Lour.) K. Koch

Distribution : China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shandong, Zhejiang), Taiwan, Japan, Korea, Vietnam
Pictures 9 & 10 in South Korea, Chollipo Arboretum, September 2011