Platycarya strobilacea Sieb. & Zucc. (= P. longipes Wu & P. simplicifolia G.R. Long)

in Japan, Awaji island, May 2008 (pictures 1 & 2)
in South Korea, Muui island, September 2011 (picture 3)
Distribution : China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), Japan, Korea, Vietnam

Description in Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 3: 742 (1843)