Iris ruthenica Ker-Gawl.

in China, Yunnan, Zhongdian, june 2002 (picture 3)
in China, Yunnan, Yulong Shan, june 1999 (pictures 1 & 2)