Iris nusairiensis Mout.

Distribution : Syria (Jabal Nusairi)