Hosta ventricosa (Salisb.) Stearn

Distribution : China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan), Manshuria, Sakhalin

Description in Gard. Chron., ser.3, 90:27 (1931)