Hemiboea sp.

in China, Sichuan, Qingsheng Shan, September 2005