Tibetia tongolensis (Ulbr.) H.P. Tsui

in China, Yunnan, N.Lijiang, june 1999