Juniperus sp.

in China, Yunnan, Zhongdian, 3500m, june 2002