Rosularia chrysantha (Boiss.) Takhtajan

Distribution : SE.Turkey