Coriaria sp.

in China, Yunnan, Yulong Shan, june 1999