Disporum uniflorum Baker (=D.flavens Kitag.)

Distribution : China (Anhui, Hebei, Hubei, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Sichuan), Korea