Tricyrtis macropoda Miq.

Distribution : China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, S.Shaanxi : Qin Ling, Zhejiang), Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu), S.Korea
Pictures 4 & 5, plant from Japan, Honshu, Kawaguchi lake
Pictures 6 & 7 in S.Korea, Chollipo Arboretum, September 2011