Pachysandra terminalis Sieb. & Zucc.

Distribution : Japan, China (Zhejiang, Hubei, Sichuan, Shaanxi, Gansu)
Pictures 1 & 2 in Japan, Honshu, Mt. Fuji, May 2008
Pictures 3 & 4 in Japan, Honshu, Road Takayama to Matsumoto, June 2010

Description in Abh. Akad. Wiss. München 4 (2): 182 (Fl. Jap. Fam. Nat. 1: 142). 1845