Buxus bodinieri H. Lév.

Distribution : China (Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Jiangxi, S.Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang)