Betula sp.

in China, Sichuan, Huanglong, June 2004