Podophyllum pleianthum Hance

Distribution : China (Anhui, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Guangxi, Hubei), Taiwan
Picture 6 : in a nursery, Japan, June 2010
Picture 7 : White form in Japan, Honshu, Ofuna Botanical Garden, May 2008