Ligularia alatipes Hand.-Mazz.

from China, Yunnan, Lijiang, Yulong Shan, Xie Ren Ji valley, above Mu Zhou, 3300 m