Eupatorium hualienense C.H.Ou, S.W.Chung & C.I.Peng

Distribution : Taiwan

Publication in Fl. Taiwan ed. 2, 4: 956 (1998)