Chrysanthemum japonense Nakai var.ashizuriense Kitam.

from Japan, Shikoku, Kochi Pref., Tosashimizu-shi, Ashizuri Cape