Cacalia tebakoensis Koidz.

Distribution : Japan

Publication in Bot. Mag. (Tokyo) 1923, xxxvii. 55