Aristolochia fangchii Y.C. Wu

Distribution : China (Guangdong, Guangxi, Guizhou, Yunnan)