Allium weschniakowii Regel

Distribution : Kazakhstan, Kyrgyzstan, China (NW. Xinjiang)