Allium songpanicum J.M. Xu

Distribution : China (N. Sichuan : Nanping, Songpan)