Acer wangchii Fang subsp.tsinyunense Fang

in China, Yunnan, garden in Kunming, june 1999