Acer sterculiaceum Wall.

Distribution : Himalaya, China (Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Shaanxi, Sichuan, Yunnan)

Publication in Pl. asiat. rar. 2:3, t. 105 (1830)