Acer sinopurpurascens W.C. Cheng

Distribution : China (S.Anhui, NE.Hubei, N.Jiangxi, NW.Zhejiang)

Publication in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. Ser. 6:62 (1931)